Bài 8: Phân tích nhu cầu của thân chủ qua trường hợp ví dụ cung cấp bởi học viên