Bài 7: Gợi ý thực hành đánh giá thân chủ, tình huống