Bài 6: Gợi ý các công việc và câu hỏi khi bắt đầu tìm hiểu trường hợp (Ví dụ phim Eine Fremde Tocher)