Bài 1: Tìm hiểu mất mát và đau thương qua trải nghiệm của bản thân